Agenția Națională Asistență Socială (str. Vasile Alecsandri, 1, mun. Chișinău), anunță concurs pentru suplinirea funcției publice temporar vacante

219

Specialist principal (fpe), Direcția suport metodologic pentru structurile teritoriale de asistență socială – 1 unitate.

Perioadă determinată.

 Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

 • CV-ul;
 • formularul de participare (Hotărârea Guvernului nr. 201/2009, Anexa nr. 1);
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
 • copia carnetului de muncă;
 • certificatul medical;
 • cazierul judiciar;
 • *documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care există.

Notă:

 • Certificatul medical și cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maxim 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale, pentru verificarea veridicităţii acestora.
 • Candidaţii, care au depus dosarul prin poştă sau e-mail vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare, în caz contrar dosarul de concurs se respinge.

 Cerinţe generale faţă de candidaţii la concurs:

 1. Deține cetățenia Republicii Moldova; 
 2. Cunoaște limba de stat (vorbit, scris);
 3. Are capacitate deplină de exerciţiu; 
 4. Nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
 5. Are studiile necesare prevăzute pentru funcţia pentru care aplică;
 6. În ultimii 5 ani nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) al Legii nr. 158/2008 sau nu i-a încetat raportul de serviciu/muncă din motive disciplinare;
 7. Nu are antecedente penale nestinse;
 8. Nu este privat de dreptul de a ocupa funcții publice sau de a exercita activitate în serviciul public, ca pedeapsă de bază sau complementară, urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
 9. Este apt de muncă (din punct de vedere medical).

Abilități: de organizare, elaborare a documentelor, analiză şi sinteză, planificare, comunicare și implementare a cadrului normativ din domeniu.

Atitudini necesare: respect faţă de oameni, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, disciplină, tendinţă de perfecţionare profesională continuă.

Cunoştinţe generale necesare:

Cunoaşterea limbii de stat și unei limbi de circulație internațională la nivelul B1;

Capacități de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

 Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs este                    17 decembrie 2021, ora 16:00.

Dosarele se vor depune personal la Agenția Națională Asistență Socială, MD 2009, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 1, etajul 5, biroul 507, telefon de contact 022/82-20-71 sau prin email la adresa: ada.cintaret@anas.md .

 Condițele speciale ale funcției:

 Scopul general al funcţiei: Participă la elaborarea cadrului metodologic pentru implementarea unitară a legislației în domeniul asistenței sociale și acordarea suportului metodologic autorităților administrației publice locale de nivelul întâi și al doilea în domeniul asistenței sociale.

Sarcinile de bază ale funcției:

 1. Consultarea autorităților publice locale de nivelul întâi și al doilea, prestatorii publici și privați de servicii sociale cu privire la domeniul de asistență socială;
 2. Acordarea suportului metodologic autorităților administrației publice locale privind prestațiile de asistență socială;
 3. Elaborarea și difuzarea materialelor metodologice și informaționale în domeniul asistenței sociale;
 4. Formularea recomandărilor de îmbunătățire a cadrului normativ în domeniul prestației sociale;
 5. Colectarea, analizarea și sistematizarea datelor statistice în domeniul familiilor aflate în situații de risc;
 6. Examinarea petițiilor, adresărilor, demersurilor, interpelărilor, ce țin de competența Direcției, parvenite în adresa Agenției Naționale Asistență Socială.

 Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenței sociale, dreptului, administrației publice.

 Experiența profesională: cel puțin 2 ani experiență profesională în domeniul asistenței sociale, preferabil în serviciul public. 

Bibliografia:

Constituția Republicii Moldova;

Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită al funcționarului public;

Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;

Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal;

Hotărîrea Guvernului nr. 201/2009 privind punerea în aplicarea prevederilor Legii nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018;

Hotărârea Guvernului nr. 1263/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale Asistență Socială;

Legea asistenței sociale nr. 547/2003;

Legea cu privire la serviciile sociale nr. 12/2010;

Legea Fondului de susținere a populației nr. 827/2000;

Legea privind administrația publică locală nr. 436/2006;

Legea nr. 499/1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni;
Legea cu privire la actele normative nr. 100/2017;

Hotărîrea Guvernului nr. 889/2013 pentru aprobarea Regulamentului – cadru cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii;

Hotărârea Guvernului nr. 828/2015 cu privire la aprobarea Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a organului local de specialitate în domeniul asistenței sociale și protecției familiei și a structurii-tip a acestuia;

Hotărârea Guvernului nr. 800/2018 pentru aprobarea pachetului minim de servicii sociale și modificarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului material.

Hotărârea Guvernului nr. 716/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Serviciului social de support monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate;

Hotărârea Guvernului nr. 314/2012 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea și funcționarea Serviciului social „Asistență personală” și a Standardelor minime de calitate;

Hotărârea Guvernului nr 159/2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului material anual.

 

Imprimare