Anunț privind desfășurarea concursului pentru suplinirea funcțiilor publice vacante din cadrul Agenției Naționale Asistență Socială

228

Agenția Națională Asistență Socială (str. Vasile Alecsandri, 1, mun. Chișinău), anunță concurs pentru suplinirea funcțiilor publice vacante:

Specialist principal (fpe), Direcția financiară și gestionarea mijloacelor Fondului de susținere a populației – 2 unități;

Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

 • formularul de participare (Anexa la Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201/2009 ;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar;
 • *documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care există.

Notă:

 • Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maxim 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale, pentru verificarea veridicităţii acestora.
 • Candidaţii, care au depus dosarul prin poştă sau e-mail vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare, în caz contrar dosarul de concurs se respinge.

Cerinţe generale faţă de candidaţii la concurs:

 1. Deține cetățenia Republicii Moldova; 
 2. Cunoaște limba de stat (vorbit, scris);
 3. Are capacitate deplină de exerciţiu; 
 4. Nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
 5. Are studiile necesare prevăzute pentru funcţia pentru care aplică;
 6. În ultimii 5 ani nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) al Legii nr. 158/2008 sau nu i-a încetat raportul de serviciu/muncă din motive disciplinare;
 7. Nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 8. Nu este privat de dreptul de a ocupa funcții publice sau de a exercita activitate în serviciul public, ca pedeapsă de bază sau complementară, urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
 9. Nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Abilități: de organizare, elaborare a documentelor, analiză şi sinteză, planificare, comunicare și implementare a cadrului normativ din domeniu.

Atitudini necesare: respect faţă de oameni, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, disciplină, tendinţă de perfecţionare profesională continuă, spirit de echipă.

Cunoştinţe generale necesare:

Cunoaşterea limbii de stat și a unei limbi de circulație internațională la nivelul B1;

Capacități de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs este 12 octombrie 2020, ora 16:00.

Dosarele se vor depune personal la sediul Agenției Naționale Asistență Socială, MD 2009, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 1, etajul 5, biroul 507, expediate prin poștă sau prin email la adresa: ada.cintaret@anas.md .

Telefon de contact  – 022/82-20-71.

Condițiile speciale ale funcțiilor:

Specialist principal, Direcția financiară și gestionarea mijloacelor Fondului de susținere a populației (1)

Scopul general al funcţiei: Contribuie la asigurarea evidenței contabile a instituției și calcularea plăților salariale ale angajaților.

Sarcinile de bază:

 1. Ținerea evidenței contabile și executarea tranzacțiilor financiare ale Agenției Naționale Asistență Socială;
 2. Calcularea și achitarea salariilor, îndemnizațiilor și altor plăți angajaților instituției;
 3. Ținerea evidenței decontărilor cu personalul, inclusiv cu titularii de avans ai instituției;
 4. Ținerea evidenței activelor nefinanciare, numerarului, formularelor de strictă evidență și alte valori și documente bănești;
 5. Asigurarea evidenței decontărilor cu debitorii și creditorii;
 6. Întocmirea dărilor de seamă lunare, trimestriale și anuale prevăzute de cadrul normativ în domeniu.

 

Specialist principal, Direcția financiară și gestionarea mijloacelor Fondului de susținere a populației (2)

Scopul general al funcţiei: Contribuie la gestionarea mijloacelor financiare pentru finanțarea programelor cu destinației specială, a pachetului minim de servicii sociale și compensarea parțială a cheltuielilor pentru transportarea corpurilor neînsuflețite ale cetățenilor Republicii Moldova de peste hotarele țării.

Sarcinile de bază:

 1. Asigurarea transferurilor bănești pentru finanțarea programelor cu destinației specială;
 2. Asigurarea transferurilor bănești pentru finanțarea pachetului minim de servicii sociale;
 3. Întocmirea trimestrială a rapoartelor cu privire la utilizarea mijloacelor Fondului de susținere a populației;
 4. Examinarea dosarelor privind compensarea parțială a cheltuielilor pentru transportarea corpurilor neînsuflețite ale cetățenilor Republicii Moldova de peste hotarele țării;
 5. Perfectarea și prezentarea către prestatorii de servicii de plată a listei beneficiarilor de plăți;
 6. Evidența contabilă și statistică a beneficiarilor de plăți cu specificarea categoriilor și sumelor acordate;
 7. Întocmirea rapoartelor lunare privind utilizarea mijloacelor financiare utilizate.

Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniu. 

Experiența profesională: cel puțin 3 ani experiență profesională în domeniu, preferabil în serviciul public. 

Bibliografia:

 • Constituția Republicii Moldova;
 • Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 • Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită al funcționarului public;
 • Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 • Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 201/2009 privind punerea în aplicarea prevederilor Legii nr. 158/2008;
 • Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1263/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale Asistență Socială;
 • Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 • Codul muncii Republicii Moldova;
 • Legea Fondului de susținere a populației nr. 827/2000;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 159/2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului material;
 • Legea contabilității nr. 113/2007;
 • Legea contabilității și raportării financiare nr. 287/2017;
 • Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181/2014.
Imprimare