Prima Harta serviciilor sociale Ajutoare materiale

Ajutoare materiale

Ajutorul material anual este plata anuală acordată persoanelor specificate în  art. 5 pct. 1) lit. a)-f) din Legea Fondului de susținere a populației nr. 827/2000

Ajutorul material anual și compensaţia parţială a cheltuielilor se acordă în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului material aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 159/2018

Beneficiază de ajutor material anual următoarele categorii de cetățeni ai Republicii Moldova:

1) persoanele cu dizabilități de pe urma războiului din Afganistan şi familiile (soţii, iar în cazul lipsei acestora, unul dintre părinţi) ale participanţilor căzuți la datorie în acţiunile de luptă din Afganistan;

2) persoanele cu dizabilități de pe urma acțiunilor de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova şi familiile (soţii, iar în cazul lipsei acestora, unul dintre părinţi) ale participanţilor căzuți la datorie în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova;

3) persoanele cu dizabilități a căror dizabilitate este cauzată de participarea la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobâl, persoanele care s-au îmbolnăvit de boală actinică sau au devenit cu dizabilități în urma experienţelor nucleare, avariilor cu radiaţie ionizantă şi a consecinţelor acestora la obiectivele atomice civile sau militare în timpul îndeplinirii serviciului militar ori special şi familiile (soţii, iar în cazul lipsei acestora, unul dintre părinţi) ale participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobâl decedaţi;

4) victimele reabilitate ale represiunilor politice din anii 1917–1990;

5) soţii supraviețuitori ai participanţilor la cel de-al Doilea Război Mondial căzuţi la datorie sau ai persoanelor cu dizabilități de pe urma celui de-al Doilea Război Mondial decedate;

6) participanţii la cel de-al Doilea Război Mondial din rândul categoriilor specificate la art. 7 alin. (2) pct. 1) lit. a)-e) din Legea nr. 190/2003 cu privire la veteran , persoanele cu dizabilități de pe urma celui de-al Doilea Război Mondial din rândul categoriilor specificate la art. 8 alin. (2) lit. a) din legea menţionată, precum și persoanele care au fost încadrate în grad de dizabilitate în urma rănirii, contuziei, schilodirii, fiind antrenate de organele puterii locale la strângerea muniţiilor şi a tehnicii militare, la deminarea teritoriului şi a obiectelor în anii celui de-al Doilea Război Mondial.

61) persoanele asimilate participanţilor la război din rândul categoriilor specificate la art. 7 alin. (2) pct. 2) lit. a)-c) și e) din Legea nr. 190/2003 cu privire la veterani , precum și persoanele antrenate de organele puterii locale la strângerea muniţiilor şi a tehnicii militare, la deminarea teritoriului și a obiectelor în anii celui de-al Doilea Război Mondial.

Au dreptul la ajutor material anual soţia/soţul ce fac parte din categoriile specificate la subpunctele 1), 2), 3) și 5), care s-au aflat în relaţii de căsătorie cu persoana căzută la datorie sau, după caz, decedată, la data decesului acesteia.

Ajutorul material anual se acordă o singură dată pe parcursul anului în curs și se plăteşte personal titularului, tutorelui, curatorului sau mandatarului acestuia.

Casa Naţională de Asigurări Sociale prezintă Agenţiei Naţionale Asistenţă Socială lista cu numele, prenumele beneficiarului. Agenţia, prezintă lista respectivă structurilor teritoriale de asistenţă socială pentru verificare/completare, sub propria răspundere, cu persoanele care nu au fost incluse.

Structurile teritoriale de asistenţă socială includ suplimentar în listă persoanele care confirmă statutul de beneficiar de ajutor material anual.

Plata ajutorului material anual se efectuează de către prestatorul de servicii de plată, în baza listelor electronice, odată cu virarea mijloacelor financiare pentru aceste scopuri.

Compensaţia parţială a cheltuielilor este plata unică acordată pentru compensarea parțială a cheltuielilor de transportare de peste hotare a corpurilor neînsuflețite ale cetățenilor Republicii Moldova.

Cuantumul compensaţiei parţiale a cheltuielilor constituie 50% din suma care reiese conform calculului efectuat în temeiul documentelor confirmative (inclusiv extrase sau cecuri), dar nu mai mult de 50 mii lei.

Beneficiază de compensaţie parţială a cheltuielilor cetățeanul Republicii Moldova domiciliat pe teritoriul acestuia, care demonstrează că a suportat cheltuielile de transportare de peste hotare a corpului neînsuflețit al cetățeanului Republicii Moldova.

Pentru a solicita compensația parțială a cheltuielilor, solicitantul se adresează la structura teritorială de asistenţă socială de la locul de trai, prezentând următoarele acte:

1) cererea solicitantului privind acordarea compensației parțiale a cheltuielilor și descrierea circumstanțelor în care a survenit decesul;

2) copia certificatului de deces al persoanei decedate, eliberat de organele de resort din țara respectivă, cu traducerea legalizată notarial în limba de stat;

3) copia certificatului de deces eliberat de către organele de resort din Republica Moldova;

4) copia actului de identitate al solicitantului de compensație parțială a cheltuielilor;

5) facturile, bonurile, cecurile, contractul de prestări servicii, prezentate în original și traducerea legalizată notarial, care demonstrează că solicitantul compensației a suportat cheltuieli la transportarea corpului neînsuflețit din străinătate;

6) certificatul prezentat de către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră privind trecerea frontierei de stat.

Pentru stabilirea compensaţiei parţiale a cheltuielilor persoanelor condamnate sau deţinute în instituţii penitenciare, administraţia penitenciarului primește cererea și colectează actele necesare, prezentate de persoana condamnată sau deţinută în instituţia penitenciară.

Administrația penitenciarului expediază setul de acte structurii teritoriale de asistență socială în a cărei rază administrativă se află instituţia penitenciară.

Plata ajutorului material anual sau a compensaţiei parţiale a cheltuielilor persoanelor condamnate sau deținute în instituțiile penitenciare se suspendă de la locul de trai și se transferă pe contul curent al instituției în care este deținută persoana, pentru a fi distribuite pe conturile de peculiu ale condamnaților.

reset WAYcursor WAYcontrast WAYMarire Font WAYAlb negru WAYLinkuri WAY