Prima Măsuri MMPS-UNICEF Întrebări-răspunsuri

Întrebări-răspunsuri

Conform Memorandumului de Înțelegere și Planului de acțiuni semnate de MMPS și UNICEF implementarea activităților se realizează începând cu 1 septembrie 2022. Chiar dacă actul administrativ de acordare a suplimentelor/sporurilor la salariu va fi semnat în luna octombrie, este necesar de stipulat expres că plata se va efectua pentru sarcinile exercitate, începând cu 1 septembrie curent.

 

În cazul actului administrativ privind stabilirea dreptului la suplimentul financiar lunar pentru copiii plasați în APP și CCTF, precum și pentru asistenții parentali profesioniști și părinții educatori, se va prevedea plata începând cu 1 septembrie curent, fără careva cerințe adiționale.

În clauza de emitere a actelor administrative se va indica inclusiv Memorandumul de Înțelegere și Planul de acțiuni semnate de MMPS și UNICEF.

Conform Planului de acțiuni semnat între MMPS și UNICEF consolidarea serviciului de „Asistență Personală” se realizează prin instituirea unităților noi de asistenți personali.

Respectiv, finanțarea unităților noi de șefi ai Serviciului social „Asistență Personală” urmează a fi realizată din contul bugetelor locale.

În cazul în care anumite activități prevăzute în proiectul de asistență tehnică nu pot fi exercitate pe deplin și există riscul nevalorificării surselor financiare este oportun de informat în scris ANAS, pentru a se reuși replanificarea mijloacelor financiare.

Planul de acțiuni semnat între MMPS și UNICEF prevede acordarea suplimentului la salariu pentru angajații STAS (indiferent de statutul acestora).

Memorandumul de Înțelegere și Planul de acțiuni semnate de MMPS și UNICEF are un grup țintă clar determinat – copiii.

În acest context sporul va fi acordat doar pentru angajații STAS implicați în asistența socială a copiilor refugiați.

STAS poate acorda un spor suplimentar angajatului care are stabilit un spor la salariu din sursele UNICEF, dacă este implicat în managementul crizei refugiaților, în special în afara orelor de serviciu/pe parcursul nopții, dar aceste sporuri nu trebuie să depășească 75 % din salariul de bază, în conformitate cu prevederile art. 20 al Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

Persoanele angajate pe 0,5 unitate beneficiază de spor în dependență de implicarea în managementul crizei refugiaților și în implementarea măsurilor de asistență socială stabilite de minister în temeiul Ordinului MMPS nr. 65 din 12.09.2022, respectiv corespunzător nivelului de realizare a sarcinilor stabilite.

În situația dată suplimentul se stabilește în baza regulilor generale din sistemul de salarizare, adică pentru timpul efectiv lucrat.

Totodată, în lipsa specialistului desemnat prin actul administrativ, sarcinile pot fi atribuite unui alt angajat (în baza unui act administrativ) care va beneficia de supliment în ordinea stabilită.

Suplimentul financiar se acordă pentru toți asistenții sociali comunitari din Republica Moldova.

Mecanismul de acordare a suplimentului la salariu pentru asistenții sociali comunitari angajați ai primăriilor unităților administrativ – teritoriale de nivelul I din componența municipiului Chișinău urmează a fi determinat de municipiul Chișinău.

Pentru a asigura selectarea obiectivă a consultantului se recomandă organizarea procedurii de contractare în bază de concurs.

Contractarea consultantului va fi realizată în bază de contractului – model privind achiziția de servicii, înregistrat corespunzător la trezorerie. O cerință dedusă din conținutul contractului este protocolarea procedurii de Concurs pentru selectarea consultantului.

În cazul în care în rezultatul concursului nu a fost posibilă selectarea consultantului, poate fi contractat în calitate de consultant un specialist din cadrul STAS care nu activează pe unitate deplină, cu delimitarea clară a atribuțiilor și sarcinilor.

Dat fiind faptul că APP și CCTF sunt servicii sociale de tip familial, asistenții parentali profesioniști și părinții educatori pot beneficia de ajutor bănesc din cadrul Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii, conform evaluării și necesităților copiilor din plasament.

Prestarea Serviciului social „Asistență personală” se efectuează conform prevederilor Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea acestuia și a Standardelor minime de calitate, aprobate prin HG 314/2012, care prevede că prestatorul de Serviciu încheie cu asistentul personal contract individual de muncă.

Respectiv, angajatorul se obligă să-i asigure asistentului personal condiții de muncă prevăzute de legislația muncii.

Conform Ordinului MMPS nr. 65 din 12.09.2022, angajarea unităților noi de asistenți personali se va efectua pe o normă întreagă, pe termen de un an, perioadă stabilită în Memorandum (septembrie 2022 – septembrie 2023).

Nu se încalcă în cazul dat prevederile Codului Muncii cu privire la condițiile de încheiere a contractelor individuale de muncă pe termen determinat?

Mijloacele financiare acordate de către UNICEF pentru implementarea proiectului de asistență tehnică rămân pe conturi la sfârșit de an.

În privința returnării mijloacelor financiare de către autorități la finele anului 2022, se face necesar de precizat că acest aspect va fi negociat cu Ministerul Finanțelor și, ulterior, administrația autorității publice locale de nivelul doi, va fi informată despre decizia luată în acest sens.

La finele proiectului mijloacele financiare neutilizate vor fi returnate.

După fiecare tranșă MMPS prezintă UNICEF raportul financiar și narativ. Alocarea mijloacelor financiare pentru următoarea tranșă este determinată de gradul de utilizare a mijloacelor financiare în tranșa anterioară.

În context se recomandă utilizarea în totalitate a mijloacelor financiare transferate, conform destinației stabilite de MMPS.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY