Prima Măsuri MMPS-UNICEF Întrebări-răspunsuri

Întrebări-răspunsuri

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1278/2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la tipurile, cuantumurile și condițiile specifice de acordare a indemnizațiilor pentru creșterea și îngrijirea copiilor plasați în serviciile de tutelă/curatelă, asistență parentală profesionistă și casă de copii de tip familial, modificarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului – pentru perioada aflării copilului în serviciul de tip familial pentru o durată mai mică de o lună, indemnizația lunară se achită în funcție de numărul efectiv de zile de aflare în plasament, conform următoarei formule: suma spre achitare este egală cu cuantumul indemnizației lunare înmulțit la 12 luni, împărțit la 365 de zile, înmulțit la numărul efectiv de zile de aflare în plasament.

Astfel, deoarece suplimentul financiar lunar este parte  componentă a indemnizației lunare, stabilirea și achitarea suplimentului  se va efectua după formula din Hotărârea Guvernului nr. 1278/2018.

Actele eliberate de autoritățile Ucrainene cu privire la determinarea dizabilității la copilul refugiat sunt luate în considerație în procesul evaluării și acordării dreptului la ajutor bănesc în cadrul serviciului social de Sprijin pentru familiile cu copii.

 

Atenție!!!

Conform art. 13, alin. 1 din Convenţia cu privire la asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală, încheiată la Minsk la 22.01.1993, „Actele, care au fost întocmite sau certificate de către instituţia de justiţie sau de o persoană oficială de pe teritoriul unei Părţi Contractante, în limitele competenţei lor şi în forma stabilită şi certificate cu sigiliu, sunt valabile pe teritoriile altor Părţi Contractante fără vreo altă legalizare.” Convenţia a intrat în vigoare în raport cu Armenia, Belarus, Kazahstan, Kîrgîzstan, Rusia, Tadjikistan, Uzbekistan şi Ucraina din 26.03.1996; cu Azerbaidjan şi Georgia din 11.07.1996 şi cu Turkmenistan din 19.02.1998.

http://cis.minsk.by/reestrv2/doc/192#text

 

Conform art. 15 alin. 1 din Tratatul între Republica Moldova şi Ucraina privitor la asistența juridică şi relaţii juridice în materie civilă şi penală, încheiat la Kiev la 13.12.1993 (în vigoare din 24.04.1995), „Actele întocmite sau legalizate de organul corespunzător al uneia din Părţile Contractante, prevăzute cu sigiliu oficial si semnătura persoanei autorizate, au valabilitate pe teritoriul altei Părţi Contractante fără vreo altă legalizare. Aceasta se referă la copiile şi traducerile actelor care sînt legalizate de organul corespunzător.”.

Mijloacele financiare alocate de către UNICEF pentru  serviciul social „Asistență personală” vor fi utilizate strict pentru achitarea salariilor și nu pot fi utilizate în alte scopuri.

Conform Memorandumului de Înțelegere și Planului de acțiuni semnate de MMPS și UNICEF implementarea activităților se realizează începând cu 1 septembrie 2022. Chiar dacă actul administrativ de acordare a suplimentelor/sporurilor la salariu va fi semnat în luna octombrie, este necesar de stipulat expres că plata se va efectua pentru sarcinile exercitate, începând cu 1 septembrie curent.

 

În cazul actului administrativ privind stabilirea dreptului la suplimentul financiar lunar pentru copiii plasați în APP și CCTF, precum și pentru asistenții parentali profesioniști și părinții educatori, se va prevedea plata începând cu 1 septembrie curent, fără careva cerințe adiționale.

În clauza de emitere a actelor administrative se va indica inclusiv Memorandumul de Înțelegere și Planul de acțiuni semnate de MMPS și UNICEF.

Conform Planului de acțiuni semnat între MMPS și UNICEF consolidarea serviciului de „Asistență Personală” se realizează prin instituirea unităților noi de asistenți personali.

Respectiv, finanțarea unităților noi de șefi ai Serviciului social „Asistență Personală” urmează a fi realizată din contul bugetelor locale.

În cazul în care anumite activități prevăzute în proiectul de asistență tehnică nu pot fi exercitate pe deplin și există riscul nevalorificării surselor financiare este oportun de informat în scris ANAS, pentru a se reuși replanificarea mijloacelor financiare.

Planul de acțiuni semnat între MMPS și UNICEF prevede acordarea suplimentului la salariu pentru angajații STAS (indiferent de statutul acestora).

Memorandumul de Înțelegere și Planul de acțiuni semnate de MMPS și UNICEF are un grup țintă clar determinat – copiii.

În acest context sporul va fi acordat doar pentru angajații STAS implicați în asistența socială a copiilor refugiați.

STAS poate acorda un spor suplimentar angajatului care are stabilit un spor la salariu din sursele UNICEF, dacă este implicat în managementul crizei refugiaților, în special în afara orelor de serviciu/pe parcursul nopții, dar aceste sporuri nu trebuie să depășească 75 % din salariul de bază, în conformitate cu prevederile art. 20 al Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

Persoanele angajate pe 0,5 unitate beneficiază de spor în dependență de implicarea în managementul crizei refugiaților și în implementarea măsurilor de asistență socială stabilite de minister în temeiul Ordinului MMPS nr. 65 din 12.09.2022, respectiv corespunzător nivelului de realizare a sarcinilor stabilite.

În situația dată suplimentul se stabilește în baza regulilor generale din sistemul de salarizare, adică pentru timpul efectiv lucrat.

Totodată, în lipsa specialistului desemnat prin actul administrativ, sarcinile pot fi atribuite unui alt angajat (în baza unui act administrativ) care va beneficia de supliment în ordinea stabilită.

Suplimentul financiar se acordă pentru toți asistenții sociali comunitari din Republica Moldova.

Mecanismul de acordare a suplimentului la salariu pentru asistenții sociali comunitari angajați ai primăriilor unităților administrativ – teritoriale de nivelul I din componența municipiului Chișinău urmează a fi determinat de municipiul Chișinău.

Pentru a asigura selectarea obiectivă a consultantului se recomandă organizarea procedurii de contractare în bază de concurs.

Contractarea consultantului va fi realizată în bază de contractului – model privind achiziția de servicii, înregistrat corespunzător la trezorerie. O cerință dedusă din conținutul contractului este protocolarea procedurii de Concurs pentru selectarea consultantului.

În cazul în care în rezultatul concursului nu a fost posibilă selectarea consultantului, poate fi contractat în calitate de consultant un specialist din cadrul STAS care nu activează pe unitate deplină, cu delimitarea clară a atribuțiilor și sarcinilor.

Dat fiind faptul că APP și CCTF sunt servicii sociale de tip familial, asistenții parentali profesioniști și părinții educatori pot beneficia de ajutor bănesc din cadrul Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii, conform evaluării și necesităților copiilor din plasament.

Prestarea Serviciului social „Asistență personală” se efectuează conform prevederilor Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea acestuia și a Standardelor minime de calitate, aprobate prin HG 314/2012, care prevede că prestatorul de Serviciu încheie cu asistentul personal contract individual de muncă.

Respectiv, angajatorul se obligă să-i asigure asistentului personal condiții de muncă prevăzute de legislația muncii.

Conform Ordinului MMPS nr. 65 din 12.09.2022, angajarea unităților noi de asistenți personali se va efectua pe o normă întreagă, pe termen de un an, perioadă stabilită în Memorandum (septembrie 2022 – septembrie 2023).

Nu se încalcă în cazul dat prevederile Codului Muncii cu privire la condițiile de încheiere a contractelor individuale de muncă pe termen determinat?

Mijloacele financiare acordate de către UNICEF pentru implementarea proiectului de asistență tehnică rămân pe conturi la sfârșit de an.

În privința returnării mijloacelor financiare de către autorități la finele anului 2022, se face necesar de precizat că acest aspect va fi negociat cu Ministerul Finanțelor și, ulterior, administrația autorității publice locale de nivelul doi, va fi informată despre decizia luată în acest sens.

La finele proiectului mijloacele financiare neutilizate vor fi returnate.

După fiecare tranșă MMPS prezintă UNICEF raportul financiar și narativ. Alocarea mijloacelor financiare pentru următoarea tranșă este determinată de gradul de utilizare a mijloacelor financiare în tranșa anterioară.

În context se recomandă utilizarea în totalitate a mijloacelor financiare transferate, conform destinației stabilite de MMPS.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY