Se prelungește termenul de depunere a dosarelor de participare la concursul pentru ocuparea a 1 funcție publică vacantă de specialist principal

361

AGENȚIA NAȚIONALĂ ASISTENȚĂ SOCIALĂ

prelungește termenul de depunere a dosarelor de participare la concursul pentru ocuparea a 1 funcție publică vacantă de specialist principal, Direcția financiară, până la data de 17 octombrie 2022,        ora. 17.00

Condiții generale

Tipul angajării – perioadă nedeterminată

Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

 • formularul de participare la concurs (Hotărârea Guvernului nr. 201/2009, anexa nr. 1);
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
 • documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative);
 • cazierul judiciar;
 • documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.

Notă:

 • copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.
 • cazierul judiciar și documentele ce atestă experiența profesională sau, după caz, prestarea voluntariatului pot fi înlocuite cu declarații pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Cerinţe generale faţă de candidaţii la concurs:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova; 
 2. posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite, în limitele stabilite de lege; 
 3. are capacitate deplină de exerciţiu; 
 4. nu a împlinit vîrsta de 63 de ani; 
 5. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică pentru care aplică; 
 6. în ultimii 5 ani nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 158/2008, sau nu i-a încetat contractul individual de muncă din motive disciplinare;
 7. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 8. nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
 9. nu are interdicția de a ocupa funcţia publică ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic.

Experiența profesională: cel puțin 1 an experiență profesională în domeniu, preferabil în serviciul public. 

Abilități: de organizare, elaborare a documentelor, analiză şi sinteză, planificare, comunicare și implementare a cadrului normativ din domeniu.

Atitudini necesare: respect faţă de oameni, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, disciplină, tendinţă de perfecţionare profesională continuă.

 

Cunoştinţe generale necesare:

Cunoaşterea limbii de stat și unei limbi de circulație internațională la nivelul B1;

Capacități de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Scopul funcției: contribuie la gestionarea mijloacelor financiare pentru finanțarea programelor cu destinație specială, a pachetului minim de servicii sociale și compensarea parțială a cheltuielilor pentru transportarea corpurilor neînsuflețite de peste hotare ale cetățenilor Republicii Moldova.

Sarcinile de bază:

 1. Asigurarea transferurilor bănești pentru finanțarea programelor cu destinație specială;
 2. Asigurarea transferurilor bănești pentru finanțarea pachetului minim de servicii sociale;
 3. Întocmirea trimestrială a rapoartelor cu privire la utilizarea mijloacelor Fondului de susținere a populației și expedierea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Biroului Național de Statistică;
 4. Examinarea dosarelor privind compensația parțială a cheltuielilor pentru transportarea corpurilor neînsuflețite de peste hotare ale cetățenilor Republicii Moldova;
 5. Asigurarea perfectării și prezentării către prestatorii de servicii de plată a listei beneficiarilor de plăți;
 6. Asigurarea evidenței contabile și statistice a beneficiarilor de plăți, cu specificarea categoriilor și sumelor acordate;
 7. Recepționarea, generalizarea și prezentarea rapoartelor privind utilizarea mijloacelor pentru cantinele de ajutor social și serviciile incluse în pachetul minim de servicii sociale de către autoritățile administrației publice locale de nivelul al doilea.

 

Bibliografia:

 • Constituția Republicii Moldova;
 • Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018;
 • Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 • Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită al funcționarului public;
 • Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 • Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal;
 • Legea fondului de susținere a populației nr. 827/2000;
 • Legea nr. 123/2010 cu privire la serviciile sociale;
 • Legea contabilității nr. 113/2007;
 • Legea contabilității și raportării financiare nr. 287/2017;
 • Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181/2014;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1263/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale Asistență Socială;
 • Hotărârea Guvernului nr. 159/2018 pentru aprobarea Regulament cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului material anual;
 • Hotărârea Guvernului nr. 800/2018 pentru aprobarea pachetului minim de servicii sociale și modificarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului material anual.  
Imprimare